·  
  ·  
·
   
home · services · news · contact · about us
 
1 2 3
 
   


 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Hua Rong Group
Xiamen, Fujian 2011
Hotel at
Volcano Island

Fujian 2009
Blue Gulf
Jimei, Fujian 2010
Domoko
Animation Cente
r
Xiamen, Fujian 2007
Olympic Ring
Urban Facilities

Beijing 2007
 
 
 
 
 
 
Mr Liu's Villa
Xiamen, Fujian 2008
Havana
Restaurant & Bar

Xiamen, Fujian 2009
Mr Fu's Villa
Xiamen, Fujian 2010
Spirit Empire
Franchise Shop

Guangzhou 2010
Service Center at
Volcano Island

Fujian 2009
 
 
 
 
 
 
 
Archimedes
Early Learners

Xiamen, Fujian 2011
British Ambassador
Former Residence

Gulangyu Fujian 2007
Hanlin Fudi
Sales Center

Qizhou, Guangxi 2007
Mrs Lin's Villa
Xiamen, Fujian 2010
Castle at
Volcano Island

Fujian 2010
 
 
 
 
 
 
Mrs Xu's
Apartment

Xiamen, Fujian 2012
Hotel &
Factory Renovation

Qianpu, Fujian 2009
Taste Spain
Franchise Shops

Beijing 2011
Mr Ye's
Apartment

Xiamen, Fujian 2010
Yatch Club
Xiamen, Fujian 2012
 
 
 
 
 
Mrs Zheng's
Luxury Apartment

Xiamen, Fujian, 2012
Yongan City
Master Plan

Yongan, Fujian, 2013
Candy Apartment
Residential

Xiamen City
Dana House
Residential

Xiamen City
Huarong Jewelry
Commercial

Xiamen City
 
 
 
 
 
Rio Restaurant
Commercial

Xiamen City
Wanan Landscape
Public

Zhan Pu City
Stone Museum
Public

Xiamen City
 
·················································································································
 
     
Now HL can offer you,
in partnership with Pavillard Design,
the best Graphic Design.
A complete set of 'Branding' tools with
which you can build your Corporate Identity.
 
 
     
 
2013 © High Level Design